Onze diensten

Beheer van landelijk vastgoed

Advisering grondbeleid en eigendommenbeheer

Natuurschoonwet aangelegenheden

Taxaties

Grondverwerving en onteigening

Planschade en nadeelcompensatie

Beheer van landelijk vastgoed

De traditionele rol van de rentmeester is dat hij of zij onroerend goed beheert voor een particulier, of voor een private of publieke rechtspersoon. Ons kantoor beheert landelijk vastgoed voor diverse particulieren, (Natuurschoonwet-) bv’s, kerkelijke instellingen, stichtingen en overheden. Deze werkzaamheden vereisen brede kennis van vastgoed, land- en bosbouw en wet en regelgeving. In deze rol organiseren wij het feitelijke - en administratieve beheer en adviseren wij o.a. op het gebied van grondzaken, eigendommenbeleid, koop- en verkoop, taxatie, pacht, erfpacht, onteigening, vestigen van zakelijke rechten, schadevergoeding, fiscale aspecten, juridische aspecten, planologische vraagstukken, bestemmingswijziging en gebiedsontwikkeling.Advisering grondbeleid en eigendommenbeheer

Wij adviseren eigenaren over eigendommenbeheer. Dit kan betrekking hebben op de organisatie van het feitelijke beheer of op meer gerichte afstemming van het beheer op de doelstellingen van de eigenaar. Dergelijke afstemmingsvraagstukken werken wij uit in de vorm van beleidsstukken en draaiboeken. Persoonlijke wensen of statutaire doelen kunnen zo duurzaam weerslag krijgen in de eigendommenportefeuille, zodat slagvaardiger en gerichter besluiten genomen kunnen worden.Natuurschoonwet aangelegenheden

Ter bevordering van de instandhouding van natuurschoon in Nederland heeft de wetgever de Natuurschoonwet 1928 (NSW) in het leven geroepen. In deze wet zijn enkele fiscale faciliteiten voor landgoederen opgenomen, om het uiteenvallen van deze unieke entiteiten (bijvoorbeeld door vererving of schenking) te voorkomen. Verder biedt deze wet een doorlopende fiscale lastenverlichting die de instandhouding ondersteunt, binnen een ruim 90 jaar functionerend spanningsveld tussen autonomie en publieke dienstverlening (door instandhouding en openstelling). Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het aanvragen of wijzigen van rangschikkingen en desgewenst regie voeren over de inrichting tot een rangschikkingswaardig landgoed.Taxaties

Rentmeesterskantoor Korevaar adviseert bij waarderingsvraagstukken met betrekking tot landelijk vastgoed middels NRVT-taxaties, waarde-indicaties en partijdeskundige waardeoordelen en schadeberekeningen.Grondverwerving en onteigening

Wij adviseren over de verwervingsstrategie, maken taxatierapporten, voeren onderhandelingen en dragen zorg voor contractvorming. Grondverwerving is in diverse plantrajecten een belangrijke snelheidsbepalende stap. Indien minnelijke overeenstemming uit blijft kan als uiterste middel en onder strenge voorwaarden onteigend worden.Planschade en nadeelcompensatie

Rentmeesterskantoor Korevaar adviseert zowel overheden als particulieren bij het beoordelen van planschade of nadeelcompensatie en bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding.

Over Ons

Rentmeesterkantoor Korevaar is een familiebedrijf met ruim 25 jarig ervaring. De rentmeester zien wij als een breed inzetbaar onroerend goed generalist. Wij beheren, taxeren, bemiddelen en adviseren bij onroerende goederen overwegend gelegen in het buitengebied. Met een groot aantal vaste opdrachtgevers in de particuliere sector, het bedrijfsleven en de overheid heeft rentmeesterskantoor Korevaar zich al snel veelzijdig ontwikkeld.

Met een breed takenpakket beheren wij landelijk vastgoed en historische buitenplaatsen in het bijzonder. Dat levert onze medewerkers dagelijks afstemming op met de praktijk van de landbouw en met de instandhouding van cultuurhistorische- en natuurwaarden binnen een economische context. Het beheerwerk betreft alle voorkomende werkzaamheden, op basis van pakketten die variëren van ondersteuning op afroep tot volledig beheer. De snel veranderende regelgeving en conjunctuur maken dat voortdurend nieuwe en praktische oplossingen geformuleerd moeten worden.

Sterke vaardigheden van ons bedrijf zijn de oplossingsgerichte aanpak, creatief verbanden leggen tussen onderwerpen en verbinding tot stand brengen tussen partijen.

Rentmeesterskantoor Korevaar